İSTANBUL ÜSKÜDAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRETMENLERİN 2017 YILI İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

ÖĞRETMENLERİN 2017 YILI İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

ÖĞRETMENLERİN 2017 YILI İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA

YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

Öğretmenlerin, 2017 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yerdeğiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’deyayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusundaaşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

 

1-Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar ile bu yükümlülüklerini tamamlayanveya muaf olan öğretmenlerden30 Eylül 2017tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışmasüresini tamamlayanlar, iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

 

2- Doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilâtı kapsamında bulunan eğitim kurumlarındagörev yapan öğretmenler, istemeleri halinde iller arası yer değiştirme isteğindebulunabilecektir.

 

3- Çeşitli nedenlerle veya hizmetin gereği olarak iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilen öğretmenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri 3 yılın hesabında birlikte değerlendirilecektir.

 

4- Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçiciolarak görevli olup 30 Eylül 2017tarihine kadar kadrolarının bulunduğueğitim kurumuna döneceklerini beyan eden öğretmenlerdenkadrolarının olduğu ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar,yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Bunlardan en geç 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda görevebaşlamayanların atamaları iptal edilecektir.

 

5- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2017tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

 

6- 06/05/2010 tarihinden sonra atanıp birinci, ikinci ve/veya üçüncü hizmetalanlarındaki eğitim kurumlarında toplam 3 yıllık çalışmasüresini tamamlayan veya 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla tamamlayacak olan öğretmenlerden zorunluçalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında hiç görev yapmamış ya da eksik hizmeti 6aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veyailler arasında dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına tercihleridoğrultusunda atanacaktır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığıbulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitimkurumlarına Bakanlıkça resenyapılacaktır.

 

7- Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;

a)      Sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar,

b)       Başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar,

istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer

değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Bu kapsamdaki öğretmenlerde 3 yıllık çalışma süresi aranmayacak; tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ise bulundukları yerlerde görevlerine devam edecektir.

 

8- Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2017tarihi itibarıyla bulundukları ilde 3 yılını dolduranlariller arasında, bulundukları eğitim kurumunda 3 yılını dolduranlar ise il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

 

9- Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanlarında görev yapmakta iken Şubat 2017tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğü öngörülen dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanlarıkapsamına alınan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, görev yaptıkları eğitimkurumunda kalabilecekleri gibi, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülenhizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde de bulunabileceklerdir.

 

10-Eğitim kurumumüdürlükleri, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri, yukarıda belirtilen3 yıllık çalışma süresini doldurmaları nedeniyle bu yıl zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabitutulacak öğretmenlerin tespit ve takibini yaparak bu öğretmenlerimizin yer değiştirmebaşvuru formu doldurmasını sağlayacaktır. Başvuru formu doldurmayanların formları eğitimkurumu müdürlüklerince doldurularak onaylanacaktır. Zorunlu çalışma yükümlüsüöğretmenlerin tespitinde ihmali görülen yöneticiler hakkında gerekli yasal işlemleryapılacaktır.

 

11- Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 45’inci maddesindesayılan mazeretleri bulunanların zorunluçalışma yükümlülükleri, talepleri halinde ertelenecektir. Mazeretlerini belgelendiremeyenler ise zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanmak üzere başvurudabulunacaktır.

 

12-Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken mazeretleri nedeniyle birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkması hâlinde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanacaktır.

 

 

 

13- Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması veya diğer nedenlerle görev yerleri resen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları dışına değiştirilen öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanacaktır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ilebaşvuruda bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır.

 

14- 06/05/2010 tarihinden önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesikapsamında sözleşmeli öğretmenliğe başlayanlardan 06/05/2010 tarihinden sonra KPSS puanıile kadrolu öğretmenliğe atananlar da zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaktır.

 

15- Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsüöğretmenlerden eşleri aynı ilin farklı bir ilçesinde ya da başka bir il’de görev yapanlar, istemelerihalinde zorunlu yer değiştirme başvurusunda bulunmayabilecektir. Bu durumda bulunanöğretmenler eşlerinin bulunduğu yere 2017 yılı yaz tatilindemazeret durumundan yer değiştirme döneminde yerdeğiştirme isteğinde bulunacaktır.

 

16- Üç yıllık sürenin hesabında, sözleşmeli öğretmenlik ve asker öğretmenlik dâhil,öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu ilde fiilen öğretmen olarak görev yaptıkları sürelerdikkate alınacaktır. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler ile eğitim kurumları dışında Bakanlıkmerkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan süreler ise 3 yıllıksürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

 

17- Görev yeri soruşturma sonucu hizmetin gereği olarak başka bir il’e değiştirilen öğretmenlerin,bulundukları ilde ve daha önce görev yaptıkları ilde geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir. Ancak, soruşturma sonucu başka il’e atanan öğretmenler, yeni görevlerine başladıklarıtarihten itibaren 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları il’e yer değiştirme isteğindebulunamayacaktır.

 

18- Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden görev yerlerindenayrılmadan atamasını iptal ettirenler, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde eşlerininbulunduğu il’e; aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktansonra, il içi mazeret durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusundabulunabilecektir.

 

19- Öğretmen eşlerden yalnızca birinin yer değiştirme şartlarını taşıması ve illerarasında atamasının yapılması halinde diğer eş, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. İller arasında isteğe bağlı ataması yapılaneş, aynı atama döneminde ayrıldığı il’eaile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusundabulunamayacaktır.

 

 

20- İsteğe bağlı olarak iller arasında görev yeri değiştirilen öğretmenlerden eşlerikamu kurum ve kuruluşlarında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında çalışanlar,atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç, aynı atama dönemindeayrıldıkları il’eaile birliği mazeretine bağlı olarak atama başvurusunda bulunamayacaktır.

 

21- Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yeralan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

 

22- Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılanbaşvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya daistenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile Elektronik BaşvuruFormu imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersizbaşvurulara dayalı olarak yapılan yer değiştirmeler iptal edilecektir.

 

23- Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyandabulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlularhakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

24- Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması vereddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri görevli,yetkili ve sorumludur.

 

25- Başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapanöğretmen sorumludur. Öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitimkurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgidüzeltmesi yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilecektir. Ancak,başvurunun il millî eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra hiçbir surette düzeltmeyapılmayacaktır.

 

26- İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığıil/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünübilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyebilecek; eğitim kurumu yöneticileri desüresi içinde başvuruları onaylayacaklardır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.

27- Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinceonaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır. Başvurular, başvurunun yapıldığı veya izleyengün içinde eğitim kurumu müdürlüklerince; eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip edengün içinde ise ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Son gün yapılanbaşvuruların onay işlemleri aynı gün tamamlanacaktır.

 

28- Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadrolarıil/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarınınbulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaktır.

 

29- Öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumu ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçemillî eğitim müdürlüklerine dilekçe vermek suretiyle başvuru süresi içinde yer değiştirmebaşvurusundan vazgeçebilecek ve bu başvurular elektronik ortamda ilgililerce iptal edilecektir.

 

30- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”,“Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ve“Bilgi Teknolojileri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercihedemeyecektir.

 

31-  Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.

 

32- Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerine daha önce atanmış olup bu görevlerinden ayrılanlar ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

 

33- Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

34- İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracaköğretmenlere, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak bir il’i daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitimkurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenekişaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildekiboş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

35- Zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya illerarasında yer değiştirecek öğretmenler, bu tercihlerini dördüncü, beşinci veya altıncı hizmetalanlarındaki eğitim kurumlarına yapacaktır.

 

36- Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, 21 Haziran 2017 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

 

 

37- Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadroaçığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

 

38- İller arası görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptaledilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmeliktebelirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamışolmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilen öğretmenlerden önceki görev yerlerindealanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarından alanlarındaboş norm kadro bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanacaktır.

 

39- Yer değiştirme başvuruları 15-21 Haziran 2017tarihleri arasında alınacak;atamalar 23 Haziran 2017 tarihinde yapılacak; ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 28 Haziran 2017tarihinden itibaren başlatılacaktır.

 

40- Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitimmüdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığabildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî EğitimBakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esasalınacaktır.

 

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

 

 

Mimar Sinan Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi No 21 Üsküdar Hükümet Konağı B Blok Kat 1,2 NOT Müdürlüğümüze yapılacak şikayet ve isteklerin resmi yazı ile elden veya MEBİM yada CİMER sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir. - 0216 201 20 70

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.