İSTANBUL ÜSKÜDAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme ve Nakil İşlemleri

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.
Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme ve Nakil İşlemleri

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME ve NAKİL İŞLEMLERİ:

A.    Genel Açıklamalar:

1)      Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda yerleştirme işlemleri 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilmiştir.

2)      Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilmiştir.

3)      Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınmış ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilmiştir.

4)      Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

5)      Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu Birimi oluşturulmuştur. Komisyon, Kaymakamlık Binası 3. Katındaki Toplantı Salonunda 24,25 ve 26 Ağustos 2020 tarihlerinde ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenci başvurularını alacaktır. Öğrenci ve velilerimize komisyon üyelerince gerekli bilgilendirme ve yönlendirme yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları 28 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak ve veliler mesaj ile bilgilendirilecektir.

6)      Kaymakamlık Binası 3. Katındaki toplantı salonunda oluşturulan Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyon Birimine ulaşabilmek için binanın giriş katından itibaren gerekli yönlendirme işaretleri yerleştirilmiştir.

7)      Komisyon Biriminde uygun mesafe ve hijyen şartları oluşturulmuştur. Komisyona gelecek öğrenci ve velilerimizden salgın kurallarına uyulması için, mutlaka maske takmalarını, hijyen, mesafe ve temas kurallarına uymalarını istirham ederiz.

B.     Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

a)      Kontenjanı olan okullardan öncelik sırasına göre 3 (üç) okulu belirten dilekçe (Komisyon tarafından verilecektir. Bilgilendirme için dilekçede veli GSM numarası olmalıdır),

b)     Öğrencinin ortaöğretim başarı puanı OBP (Mezun olduğu ortaokuldan alınacak, tercih başvuru formları çıktısındaki OBP mevcutsa o da geçerlidir.),

c)      e-Devletten ya da Nüfus Müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi,

d)     Öğrenci kimlik fotokopisi,

e)      Özel eğitim öğrencileri için RAM raporu ya da mevzuatta belirtilen sağlık raporu,

f)       Yurtdışından gelen öğrenciler için denklik belgesi,

g)      Özel sebepleri olan öğrencilerin durumlarını gösteren belge (Aşağıda "Özel Sebepleri Olan Öğrencilerin Yerleştirme ve Nakilleri" bölümünde açıklanmıştır.)

 C.    İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu Tarafından Yapılacaklar:

1)      Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara yerleşemeyen öğrencileri, aynı ilçedeki diğer ortaöğretim kayıt alanlarındaki boş kontenjanı bulunan okullara tercihe ve OBP üstünlüğüne bağlı olarak yerleştirir.

2)      Yurtdışından gelen ve denkliği yapılan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara kontenjanları da dikkate alarak dengeli bir şekilde yerleştirme ve nakil işlemlerini yürütür. Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt- kabul ve nakille ilgili iş ve işlemlerini yürütür.

3)      İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak öğrencilerin, geçerli "Engelli Sağlık Kurulu Raporu" ve ortaöğretim kademesine yönelik "Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu" doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlar. Ancak, beceri/yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleştirilecek öğrenciler ilgili okul müdürlüklerince oluşturulan komisyon tarafından kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınır ve başarılı olanların kayıtları yapılır.

4)      Önceki yıllarda 8 inci sınıfı bitiren, herhangi bir ortaöğretim kurumunda kaydı bulunmayan ve kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe ve OBP üstünlüğüne bağlı olarak kayıtları yapılır.

 D.    Özel Sebepleri Olan Öğrencilerin Yerleştirme ve Nakilleri:

1)      Anne veya babası ölen,

2)      24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma kararı verilen, koruyucu aile yanına yerleştirilen,

3)      22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 305 inci maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan,

4)      3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen,

5)      8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan,

Öğrencilerin nakil ve geçiş işlemlerini bu hâlin ortaya çıkmasından itibaren en geç altı ay içerisinde başvurmaları hâlinde birden fazla,

6)      12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların çocuğu olan,

7)      24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit ve gazi çocuğu olan,

8)      26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102 ila 105 inci maddeleri kapsamındaki suçların mağduru olan,

9)      Millî sporcu,

10)  Tutuklu ve hükümlü,

Öğrencilerin nakil ve geçiş işlemlerini ise zamana bağlı olmadan bir defaya mahsus olmak üzere; kontenjan şartı aranmaksızın, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde; merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan gelen öğrencilerin ise öncelikle aynı türden merkezi sınav puanıyla yerleşebileceği okula, aynı türden okula yerleşememesi durumunda puanının yeterli olduğu okula, yine yerleşememesi durumunda ise öğrencinin puanına en yakın taban puanı bulunan okula nakil ve geçiş işlemlerini yapar.

11)  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki öğrencilerin; ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara kontenjanı da dikkate alarak dengeli bir şekilde yerleştirme ve nakil işlemlerini yapar. Bu madde kapsamında yerleştirilen ve/veya nakli yapılan öğrenciler, kontenjan belirlenmesinde dikkate alınmaz.

 E.     Özel Yetenekli ve Evde/Hastanede Eğitim Alan Öğrencilerin Yerleştirme ve Nakilleri:

1)      Güzel sanatlar liseleri ile Anadolu imam hatip liselerinin geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, musiki programlarına; uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye girenler ile bilim ve sanat merkezlerine kayıtlı öğrencilerden görsel sanatlar ve müzik alanında tanılanmış özel yetenekli öğrencilerin,

2)      Spor liseleri ile spor programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine ise; ortaöğretim kurumlarının 9 uncu ve 10 uncu sınıflarında öğrenim gören millî sporcu unvanını kazanmış öğrenciler ile Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ve sporcu eğitim merkezlerinde kayıtlı sporcu öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla yetenek komisyonu kurulmadan, ilgili okul öğretmenlerince yapılacak değerlendirme sonucunda, okullara her şube bazında ikişer kontenjan kullanılarak 1 Ekim - 31 Aralık tarihleri arasında nakillerini yapar.

3)      Bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alan, genel yetenek alanında tanılanmış özel yetenekli öğrencilerin, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla ortaöğretim kayıt alanlarına bakılmaksızın, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlar.

4)      Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim görecek öğrencilerin, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla velilerinin talepleri de dikkate alınarak Anadolu liseleri veya Açık Öğretim Lisesine sınıf seviyesine bakılmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere nakil ve geçiş işlemlerini yapar.

 F.     Öğrencinin veya Velisinin Can Güvenliği, Doğal Afet, Velinin Kamu Görevi Nedeniyle İller Arası Zorunlu Yer Değişikliği Yapması Durumundaki Öğrencilerin Yerleştirme ve Nakilleri:

      Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi ile yerleşen öğrenciler de dâhil olmak üzere; öğrencinin veya velisinin can güvenliği, doğal afet, velinin kamu görevi nedeniyle iller arası zorunlu yer değişikliği yapması hâlinde bu durumunu belgelendirmesi kaydıyla kontenjan şartı aranmaksızın, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde; merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan gelen öğrencilerin ise öncelikle aynı türden merkezi sınav puanıyla yerleşebileceği okula, aynı türden okula yerleşememesi durumunda puanının yeterli olduğu okula, yine yerleşememesi durumunda ise öğrencinin puanına en yakın taban puanı bulunan okula nakil ve geçiş işlemlerini yapar.

 G.    Uzun Süreli Tedavi Gerektiren Hastalığı Bulunan Öğrencilerin Yerleştirme ve Nakilleri:

     Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi ile yerleşen öğrenciler de dâhil olmak üzere; Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar" listesine bağlı olarak sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporunda belirtilen uzun süreli tedavi gerektiren hastalığı bulunan öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla kontenjan şartı aranmaksızın, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde; merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan gelen öğrencilerin ise öncelikle aynı türden merkezi sınav puanıyla yerleşebileceği okula, aynı türden okula yerleşememesi durumunda puanının yeterli olduğu okula, yine yerleşememesi durumunda ise öğrencinin puanına en yakın taban puanı bulunan okula nakil ve geçiş işlemlerini yapar.

Mimar Sinan Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi No 21 Üsküdar Hükümet Konağı B Blok Kat 1,2 NOT Müdürlüğümüze yapılacak şikayet ve isteklerin resmi yazı ile elden veya MEBİM yada CİMER sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir. - 0216 201 20 70

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.